GEOSUNG TEXTILE CO.,LTD

제품관련 문의전화

  • T.053.963.3536
  • F.053.962.6485

E.geosung3536@naver.com

Home > 제품소개 > Podra functional fabric

Podra functional fabric

거성산업자재의 P.S.Y 를 이용하여 가방지 원단, 에어백, 자동차 시트원단, 아웃도어용 원단, 군납용 원단 등에 사용되고 있으며, 우수한 품질과 안전성을 필요로 하는 제품을 숙련된 거성산업자재의 기술진들이 최고의 제품으로 생산 · 공급하고 있습니다.
Podra functional fabric
100% Polyester yarn woven fabric
N/F 210/48*4*(A.T.Y 1000D)
WOVEN BY SHUTTLELESS LOOM
A.T.Y : 1000D/33
A.T.Y : 1000D/27
WIDTH : 64”
WEIGHT : 355GR/YD
COLOR ITEM NO. FINISHED WIDTH DENSITY WEIGHT
GS-01 PD WR PU 2회 58" / 59" 62 X 52 290
GS-02 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 40 330
GS-03 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 42 340
GS-04 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 40 340
GS-05 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 40 330
GS-06 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 40 330
GS-07 PD WR PU 2회 58" / 59" 54 X 36 350
GS-08 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 40 330
GS-09 PD WR PU 2회 58" / 59" 57 X 42 350
GS-10 PD WR PU 2회 58" / 59" 52 X 44 350
GS-11 PD WR PU 2회 58" / 59" 52 X 47 360
GS-12 PD WR PU 2회 58" / 59" 35 X 56 350
GS-13 PD WR PU 2회 58" / 59" 35 X 52 350
GS-14 PD WR PU 2회 58" / 59" 55 X 33 380
GS-15 PD WR PU 2회 58" / 59" 52 X 38 380
GS-16 PD WR PU 2회 58" / 59" 55 X 33 380
GS-17 PD WR PU 2회 58" / 59" 55 X 42 430
GS-18 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 42 340
GS-19 PD WR PU 2회 58" / 59" 68 X 42 450
GS-20 PD WR PU 2회 58" / 59" 68 X 42 450
GS-21 PD WR PU 2회 58" / 59" 68 X 42 450
GS-22 PD WR PU 2회 58" / 59" 55 X 28 430
GS-23 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 28 440
GS-24 PD WR PU 2회 58" / 59" 51 X 28 440
GS-25 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-26 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-27 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 460
GS-28 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-29 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-30 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-31 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-32 PD WR PU 2회 58" / 59" 18 X 19 540
GS-33 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-34 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-35 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-36 PD WR PU 2회 58" / 59" 36 X 28 450
GS-37 PD WR PU 2회 40" / 42" 36 X 30